Kwaliteit

De Jong Accountants hecht uiteraard grote waarde aan tevreden relaties en medewerkers. Zaken als een flexibele opstelling, snel en adequaat reageren op uw verzoeken en in dit kader “altijd klaar staan voor de klant” (ook buiten reguliere kantoortijden) staan daarom bij ons hoog in het vaandel. Een dergelijke instelling achten wij van groot belang om ons als relatief klein kantoor op positieve wijze te kunnen onderscheiden.

Wij moeten het bovenal hebben van onze medewerkers, die hard werken om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren. Ter waarborging van de kwaliteit van onze werkzaamheden hebben wij kwaliteitsprocedures en – standaarden geïmplementeerd, maar desondanks kunnen echter, zoals in elke organisatie waar gewerkt wordt, fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Derhalve kent onze accountantsorganisatie een klachten- en klokkenluidersregeling die openstaat voor zowel onze medewerkers en de overige aan ons kantoor verbonden personen als voor “externe” partijen (bijvoorbeeld opdrachtgevers).

Meldingen (“klokkenluidersregeling”)

Indien u een vermoeden van een onregelmatigheid onderkent of anderszins zaken danwel omstandigheden aan de orde wilt stellen, dan kunt u dit melden aan onze compliance officer (de heer J.P. Wouterse RA) of directeur (de heer A.C.P.M. de Jong). Benadrukt wordt dat ook onze medewerkers en andere aan onze organisatie verbonden personen van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. De procedures die wij hanteren worden nader toegelicht bij “klachten- en klokkenluidersregeling”.

Klachten

Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan verzoeken wij u nadrukkelijk om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij altijd zeer serieus en zullen onze uiterste best doen om met u te zoeken naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten snel en praktisch met een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Wij verzoeken u hiertoe bij voorkeur rechtstreeks contact opnemen met de direct betrokken medewerker om tot een oplossing te komen. Mocht in dit geval uw klacht niet snel – naar uw inzicht en oordeel - naar volle tevredenheid zijn afgewerkt, dan verzoeken wij u om met onze directeur, de heer Arjan de Jong contact op te nemen. Indien u het echter prefereert om direct/rechtstreeks met hem contact op te nemen, dan is dat uiteraard mogelijk. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen (bijvoorbeeld als de klacht het functioneren van de heer Arjan de Jong betreft en u wenst dit niet rechtstreeks met hem te bespreken) dan kunt u ook contact opnemen met onze compliance officer, de heer J.P. Wouterse RA.

Schriftelijke klachten en meldingen

Is uw probleem met een gesprek niet naar volle tevredenheid verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Meldingen van vermeende onregelmatigheiden dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en uw klacht of melding wordt vertrouwelijk behandeld. De wijze waarop uw (schriftelijke) klacht of melding kenbaar dient te worden gemaakt alsmede de procedures die wij in acht nemen bij het behandelen van de klacht of melding staan onderstaand beschreven in onze Klachten- en Klokkenluidersregeling.

Tot slot

Als u klachten heeft of anderszins niet geheel tevreden bent omtrent onze dienstverlening danwel omstandigheden binnen onze organisatie aan de orde wilt stellen, schroomt u dan a.u.b. niet om ons daarvan in kennis te stellen. Wij waarderen dit juist zeer, want het geeft ons de mogelijkheid om eraan te kunnen werken. Zodoende stelt u ons niet alleen in staat uw onvrede weg te nemen, maar tevens om dit te kunnen betrekken in de periodieke evaluatie van onze organisatie.

Als zodanig kan uw specifieke klacht bijdragen aan het bewerkstelligen van een verdere optimalisering van onze algehele dienstverlening, ook aan andere relaties. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten hierbij meenemen en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.