Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.


D&A de Jong Accountants B.V. en D&A de Jong administraties en belastingadvies B.V. (hierna “D&A de Jong”), kantoorhoudende aan de Roosendaalseweg 70, 4875 AA te Etten-Leur en aan de Elsanta 20, 4711 VJ te Sint Willebrord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons als verwerkingsverantwoordelijke van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in Nederland en wij bewaren onze gegevens op servers in de Europese Economische Ruimte (EER). Indien er persoonsgegevens uitgewisseld moeten worden voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst buiten de EER zal dit geschieden op basis van adequaatheidsbesluiten of passende waarborgen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt, beveiligd en met derden gedeeld worden.


Persoonsgegevens die wij verwerken

D&A de Jong verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam

 2. Geslacht

 3. Geboortedatum

 4. Geboorteplaats

 5. Adresgegevens

 6. Telefoonnummer

 7. E-mailadres

 8. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 9. Lijst met contactgegevens van de klant via een app of (andere) sociale media

 10. Bankrekeningnummer

 11. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


D&A de Jong verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 1. Ras (niet actief of doelgericht doch het persoonsgegeven “ras” is veelal beschikbaar via de identificatiegegevens die wij in het kader van de –wettelijk verplichte- cliëntacceptatie en –identificatieprocedures verzamelen en verwerken).

 2. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dadejong.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 3. Burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D&A de Jong verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 1. Het afhandelen van uw betaling

 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 6. Om goederen en diensten bij u af te leveren

D&A de Jong verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

D&A de Jong neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D&A de Jong) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

D&A de Jong bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Delen van persoonsgegevens met derden

D&A de Jong verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt c.q. deelt uw gegevens met verschillende derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D&A de Jong blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Analytische cookies: door Google worden er cookies geplaatst om het gebruik van onze website door de bezoeker inzichtelijk te maken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door D&A de Jong en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dadejong.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de navolgende gegevens “zwart” (onleesbaar):

 1. Uw pasfoto

 2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)

 3. Paspoortnummer

 4. Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


D&A de Jong wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

D&A de Jong neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met D&A de Jong.


Contactgegevens

D&A de Jong Accountants B.V.

D&A de Jong administraties en belastingadvies B.V.

Roosendaalseweg 70 4875 AA Etten-Leur

Elsanta 20 4711 VJ Sint Willebrord

Postbus 363 4870 AJ Etten-Leur

W: www.dadejong.nl

E: info@dadejong.nl

T: +31 76-5041010 (vestiging Etten-Leur)

T: +31 16-5381180 (vestiging Sint Willebrord)


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.